Home

Artikel 178a Sr

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 178a

 1. Wetboek van Strafrecht Artikel 178a 1 Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 177 en 177a gelijkgesteld personen in de openbare dienst van een vreemde staat of van een volkenrechtelijke organisatie. 2 Met ambtenaren worden ten aanzien van de artikelen 177, eerste lid, onder 2°, en 177a, eerste lid, onder 2°,
 2. Art. 178 Sr - Artikel 178 Wetboek van Strafrecht - Artikel 178 1. Hij die een rechter een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan diens oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.2
 3. Artikel 178 1 Hij die een rechter een gift of belofte doet dan wel een dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk invloed uit te oefenen op de beslissing van een aan diens oordeel onderworpen zaak, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie
 4. Artikel 178a 1. De rechter-commissaris, bevoegd tot het doen van enig onderzoek, kan een bepaalde onderzoekshandeling ook binnen het rechtsgebied van een andere rechtbank verrichten of doen verrichten

Art. 178 Sr - Artikel 178 Wetboek van Strafrecht :: Maxius ..

 1. Wet op het primair onderwijs Artikel 178a Gebruik persoonsgebonden nummer door bevoegd gezag 1 Het bevoegd gezag kan het persoonsgebonden nummer van een leerling gebruiken in het verkeer met de leerling op wie het nummer betrekking heeft, of met de ouders van deze leerling. 2 Het bevoegd gezag verstrekt het persoonsgebonden n
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 2 Artikel 178a 1 Indien een besloten vennootschap in de statuten het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden omzet in euro, wordt het bedrag van de geplaatste aandelen en het gestorte deel daarvan in euro berekend volgens de krachtens artikel 109L, vierde lid
 3. 1 Aan degene die bij rechterlijke uitspraak wegens een strafbaar feit wordt veroordeeld tot een straf of aan wie bij rechterlijke uitspraak een maatregel of een last als bedoeld in artikel 37 wordt opgelegd, of waarbij door de rechter bij de strafoplegging rekening is gehouden met een strafbaar feit, waarvan in de dagvaarding is meegedeeld dat het door de verdachte is erkend en ter kennis van de rechtbank wordt gebracht dan wel jegens wie een strafbeschikking wordt uitgevaardigd, kan de.
 4. isterie, bovendien, indien deze uit hoofde van de artikelen 181 tot en met 183 onderzoekshandelingen verricht, de rechter-commissaris, en, in geval van het voorgaande lid, den vervangen raadsman
 5. met het in artikel 28d, eerste lid, bedoelde verhoor wordt begonnen zonder dat een raadsman beschikbaar is, c. met het in artikel 28d, eerste lid, bedoelde verhoor wordt begonnen of dit verhoor wordt voortgezet zonder dat de aangehouden verdachte gelegenheid wordt geboden voor het in artikel 28c, eerste lid, bedoelde onderhoud, of. d
 6. Wetboek van Strafrecht Artikel 138a 1 Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt, als schuldig aan computervredebreuk, gestraft hij die opzettelijk en wederrechtelijk binnendringt in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan. Van binnendringen is in ieder geval sprake i

Burgerlijk Wetboek Boek 2: Rechtspersonen. Titel 5: Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid. Artikel 178a. 1 Indien een besloten vennootschap in de statuten het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen in gulden omzet in euro, wordt het bedrag van de geplaatste aandelen en het gestorte deel daarvan in euro berekend volgens de krachtens artikel 109L. Het formulier van afkondiging, vastgesteld bij artikel 81 en de formulieren van verzending en kennisgeving, vastgesteld bij de artikelen 123, 124, 127, 128 en 130 van de Grondwet naar de tekst van 1972, blijven van kracht totdat daarvoor een regeling is getroffen. Artikel 81. Het formulier van afkondiging der wetten is het volgende: Wij enz Artikel 178: Ambtsmisdrijven De leden der Staten-Generaal, de ministers, de Gouverneurs van Suriname en van de Nederlandse Antillen, de leden van de Raad van State, en de Commissarissen des Konings in de provinciën staan, wegens ambtsmisdrijven in die betrekkingen gepleegd, ook na hun aftreding, terecht voor de Hoge Raad ter vervolging hetzij van 's Konings wege, hetzij van wege de Tweede Kamer

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 17

a. indien uit bepaalde gedragingen van de verdachte, of uit bepaalde, hem persoonlijk betreffende omstandigheden, blijkt van ernstig gevaar voor vlucht; b. indien uit bepaalde omstandigheden blijkt van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, welke de onverwijlde vrijheidsbeneming vordert. 2 1.2.2002 NL PublicatiebladvandeEuropeseGemeenschappen L31/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) VERORDENING (EG) Nr. 178/2002 VAN HET.

Wie dat wel deed, kon gebruik maken van een vereenvoudigde procedure voor de omzetting van het aandelenkapitaal, gegeven in artikel 2:178a BW. Bij gebruikmaking van die procedure mag bij de omrekening van gulden in euro de afronding van het bedrag per aandeel maximaal 15% (naar boven of naar beneden) bedragen en geen andere herstructurering van het kapitaal plaatsvinden Artikel 311 Sr bepaalt dat een gevangenisstraf van ten hoogste zes of negen jaren of een geldboete van de vierde of vijfde categorie kan worden opgelegd, indien de diefstal gepaard gaat met enkele in dat artikel genoemde omstandigheden (lid 1) of een combinatie van bepaalde omstandigheden (lid 2)

Art. 178a Sv - Artikel 178a Wetboek van Strafvordering ..

Artikel 2:178a BW - Omzetting in euro - Indien een vennootschap in de statuten het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het bedrag van de aandelen.. Aanvullende informatie behorende bij de SR'97 De honorariumformule zoals vermeld in 'Artikel 74 - Honorariumpercentage' is per april 2003 komen te vervallen. De bijbehorende kostenindex (oftewel de 1-factor) wordt sedertdien ook niet meer door de BNA geïndexeerd. Algemene bepalinge In artikel 5 Sr wordt de Nederlandse strafwet toepasselijk verklaard op ernstige misdrijven die in het buitenland tegen een Nederlander, Nederlands ingezetene, Nederlandse ambtenaar of een Nederlands voertuig of vaartuig zijn begaan. Het artikel is een uitwerking van het passief nationaliteitsbeginsel en het passief domiciliebeginsel Boek 3 Artikel 178 (3:178 BW) Vordering verdeling gemeenschap Ieder der deelgenoten, alsmede hij die een beperkt recht op een aandeel heeft, kan te allen tijde verdeling van een gemeenschappelijk goed vorderen, tenzij uit de aard van de gemeenschap of uit het in de volgende leden bepaalde anders voortvloeit Nieuws en video's over Suriname. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland

Artikel 178 1 De in de artikelen 175 en 176 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven. 2 De in artikel 177 strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. Informatie geldend op 03-07-2019 Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Beleidsregels en circulaires die dit artikel als wettelijke bevoegdheid hebben Geen Artikelen of vergelijkbare tekst die [ Artikel 2:177 BW - Akte bevat statuten - De akte van oprichting moet de statuten van de vennootschap bevatten. De statuten bevatten de naam, de zetel.. Wetboek van strafrecht: • art. 177, 178, 178a (actieve ambtelijke omkoping) • art. 363, 364 (passieve ambtelijke omkoping) • Art 328ter (actieve en passieve niet-ambtelijke omkoping Artikel 1. 1. Alle grond, waarop niet door anderen recht van eigendom wordt bewezen, is domein van de Staat. 2. De in dit decreet vervatte beginselen hebben betrekking op het beschikken over domeingrond. 3. Regelen omtrent de rechtstoestand van onbeheerde en kennelijk verlaten gronden worden bij afzonderlijk decreet vastgesteld. Artikel 2. 1

Selectie. De selectie van de in de SR te includeren artikelen dient bij voorkeur door twee reviewers aan de hand van expliciete in- en exclusiecriteria onafhankelijk van elkaar te zijn geschied.9 In veel reviews wordt de inclusie beperkt tot publicaties in de talen die de reviewers zelf machtig zijn (meestal het Engels). De kwaliteit van niet-Engelstalige RCT's blijkt echter niet van die van. Het Wetboek van Strafrecht van Suriname ligt vervat in de wet van 14 oktober 1910, houdende vaststelling van een Wetboek van Strafrecht voor Suriname (G.B. 1911 no. 1),waarin in de loop der tijd verschillende wijzigingen zijn aangebracht.. Het wetboek bevat in een Eerste Boek bepalingen betreffende het algemeen strafrecht, in een Tweede Boek bepalingen van bijzonder strafrecht, betreffende. Door iemand te bedreigen wordt hem iets onaangenaams, bijvoorbeeld leed of geweld, in het vooruitzicht gesteld. Bedreiging (al dan niet met specifieke misdrijven) is in diverse landen strafbaar gesteld, bijvoorbeeld als 'Bedrohung' in het Duitse strafrecht, als 'menance' in het Franse strafrecht, en als 'bedreiging' Nederlandse strafrecht

Een lezer meent dat mensen die zich op grond van artikel 11 van de Grondwet niet laten inenten niet gediscrimineerd mogen worden, m.a.w. er mag hen geen beperkingen worden opgelegd vanwege hun. Zo kwam 18-jarige 'gevelcrasher' aan een auto van 200.000 euro. Een razendsnelle, peperdure Audi huren of lenen; dat krijgt een jonge bestuurder in Twente bij bekende dealers niet voor elkaar

Wetboek-online.nl Wet op het primair onderwijs Artikel ..

Wetboek-online.nl Burgerlijk Wetboek Boek 2 Artikel 178a

Ontoerekeningsvatbaarheid wordt behandeld in artikel 39 van het Wetboek van Strafrecht en luidt als volgt: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, Om een geslaagd beroep te doen op artikel 39 Sr. zijn er drie vragen van belang voor een rechter BACHMANN 39-178A BR Mk 1 FULL BRAKE COACH S81292 SR GREEN... Condition is used and in unmarked condition..detail tail lamp fitted..not in original box.. Dispatched with Royal Mail 2nd Class signed for..no overseas bidder Daartoe schetsen zij eerst twee vormen van buitengerechtelijke afdoening: de transactie van artikel 74 Sr (par. 2) en de strafbeschikking (par. 3). De nadruk ligt daarbij op de wettelijke regeling van deze afdoeningswijzen, de huidige praktijk daarvan en de kritiek die daarop bestaat formele en materiele vragen 348 en 350 sv formele vragen en materiele vragen. formele vragen is de dagvaarding geldig? zo niet, dan=> nietigheid art. 349 s

In die gevallen wordt het geweldgebruik gemeld aan de hoofdofficier van justitie. Wanneer het geweld zwaar lichamelijk letsel of de dood heeft veroorzaakt of wanneer vuurwapengebruik letsel of erger tot gevolg heeft gehad, is de officier van justitie verantwoordelijk voor het onderzoek naar het geweldgebruik Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging,. Artikel 461 wetboek van strafrecht artikel 461 wetboek van strafrecht Ik heb op mijn eigen gronden en erf een woon Huis staan dat ik bewoon. Mijn erf is afgesloten door een Hek rondom en er staat bij een tuinhek een officieel Blauw bordje met de tekst verboden toegang, artikel 461 wetboek van strafrecht. Versie 15 december 2020 Handreiking procedure beklag tegen beslag ex art. 552a Sv Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak In zijn beschikking van 28 september 2010 (ECLI:NL:HR:2010:BL2823, NJ 2010, 654 m.nt. PMe Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de wee

Artikel 9 1. Naturalisatie kan ook om redenen van staatsbelang worden verleend. Daarbij is artikel 8 niet van toepassing. 2. De wet, waarbij zij verleend wordt, regelt in ieder bijzonder geval de gevolgen van die naturalisatie. Artikel 10 1. Het wettig of gewettigd kind van een tot Surinamer genaturaliseerde vader, vóór dien Een zedendelict is een verzamelnaam voor verschillende strafbare feiten tegen de goede zeden of de openbare zedelijkheid.Gewoonlijk wordt er de seksuele zedelijkheid mee bedoeld, maar ook handelingen tegen de algemene zedelijkheid kunnen eronder vallen. Zedendelicten maken deel uit van de zedenwetgeving.De vaststelling welke gedragingen tegen de zedelijkheid indruisen is cultureel gebonden en. Het gaat om het op internetsites (in het bijzonder sociale netwerk- en profielsites), of in chatrooms, nieuwsgroepen of MSN-groepen benaderen en verleiden van een kind met als uiteindelijk doel het plegen van seksueel misbruik met dat kind

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafrecht - BWBR000185

 1. Met de 13 e druk van dit veelgebruikte Tekst & Commentaar deel heeft u de belangrijkste en meest actuele wet- en regelgeving omtrent het Strafrecht bij de hand. Met bijna 1400 korte en glasheldere commentaren is deze uitgave een must have voor elke strafrechtjurist. Bijgewerkt naar de stand van de wet per 1 juli 2020, waarbij vooruit wordt gekeken naar de belangrijkste aanhangige wetsvoorstellen
 2. Artikel 65 Oorlogswet voor Nederland Indien de misdrijven, bedoeld bij de artikelen 131 , 132 , 138 , 139 , 141 , 143 , 179 tot en met 182 , 184 , 186 en 187 van het Wetboek van Strafrecht worden begaan gedurende de beperkte of de algemene noodtoestand, kunnen de bij die bepalingen gestelde gevangenisstraffen met een derde worden verhoogd en kan de naasthogere geldboetecategorie worden opgelegd
 3. De inwerkingtreding van de Wfz heeft gevolgen voor de artikel 37 plaatsingen in de forensische zorg door een overgang naar de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ). Dit wordt geregeld door de zogenaamde schakelbepaling in de Wfz naar de WvGGZ , te weten Artikel 2.3 (wijziging artikel 37 Sr: opleggen RM door strafrechter)

Op zoek naar artikelen van Marten Toonder Sr.? Artikelen van Marten Toonder Sr. koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren Gratis verzonde Artikel 16: Vrijheid der Druk-pers Ieder Burger mag zijn gevoelens uiten en verspreiden, op zoodanige wijze, als hij goedvindt, des niet strijdig met het oogmerk der Maatschappij. De vrijheid der Druk-pers is heilig, mids de Geschriften met den naam van Uitgever, Drukker, of Schrijver voorzien zijn Ik heb een vraagje over artikel 184 Sr. Als de politie je aanhoudt en je wordt aangemerkt als verdachte, dan mag je in principe de aanhouding toch negeren? (je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordeling) Of is aanhouding een bevel in de zin van artikel 184 Sr? Mij is het onduidelijk wanneer de politie nu artikel 184 Sr kan gebruiken Op zoek naar artikelen van Sr suntour? Artikelen van Sr suntour koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonde

Het Nederlandse Wetboek van Strafrecht (in de rechtspraak vaak afgekort tot Sr of WvSr) vormt samen met het Wetboek van Strafvordering de basis van het Nederlandse strafrecht.Daarnaast staan er misdrijven en overtredingen in bijzondere wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Opiumwet, de Wet wapens en munitie, de Wet op de economische delicten en de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 8 Voor zover waarden, als bedoeld in artikel 3, onder 5 tot en met 11, slechts met vergunning kunnen worden verkregen, is zulks eveneens van to epassing op verkrijging bij wege van executie. Voor zover over waarden slechts met vergunning kan worden beschikt, is zulks eveneens van toepassing op beschikkingen bij wege van executie. § De verjaringstermijn in het strafrecht is geregeld in artikel 70 Sr. Bepalend is steeds het soort feit en de naar wettelijke omschrijving maximum gevangenisstraf dat op het feit is gesteld. De verjaringstermijn loopt op naarmate het gaat om een ernstiger feit. Verjaringstermijn

Verleiding van een minderjarige is strafbaar gesteld in artikel 248a Sr. Als we kijken naar de wettekst moet het gaat om een verdachte die een minderjarige (kind < 18 jaar) opzettelijk beweegt om ontuchtige handelingen te plegen of te dulden door een van de volgende verleidingsmiddelen: door giften of beloften van geld of goed De strafuitsluitingsgrond 'overmacht in noodtoestand' is niet expliciet wettelijk geregeld. Het vloeit voort uit artikel 40 Sr, maar is als zodanig in dit artikel niet opgenomen. De Hoge Raad heet de overmacht in noodtoestand geïntroduceerd in het Opticien-arrest uit 1923 Artikel 429a. 1. Hij die voorwerpen binnen een inrichting, een instelling of een afdeling daarvan waarop de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden dan wel de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen van toepassing is, brengt of tracht te brengen waarvan het bezit binnen die inrichting, instelling of afdeling verboden is, wordt gestraft met.

Tag: artikel 248a Sr. Jurisprudentie / Strafrecht. ECLI:NL:HR:2018:1013 (bewegen in de zin van artikel 248a Sr) 5 oktober 2020 23 oktober 2020 - by Naomi van Burgsteden Gelet op artikel 5:11 Algemene wet Bestuursrecht en artikel 438 Wetboek van Strafrecht besluit ik: Enig-artikel. I. Ambtenaren, bedoeld in artikel 2 Politiewet 2012 en werkzaam in de politieteams Weerijs en Markdal, Aanwijsbesluit artikel 438 SR, Breda 2015; Breda, Datum ARTIKEL 140 SR.VIER INTERNATIONALE ONTWIKKELINGEN EN EEN BEGRAFENIS? 2. Joint criminal enterprise Over het concept van de joint criminal enterprise heeft het Joegoslaviëtribunaal een belangrijke uitspraak gedaan in de zaak Tadić.6 De feiten, vastgesteld door de Trial Chamber, behelzen 'amongst other facts, that on 14 June 1992, the Apellant, wit Artikel 37 lid 3 Sr. biedt de mogelijkheid om het in artikel 37 lid 2 Sr. voorgeschreven advies van twee gedragsdeskundigen buiten toepassing te laten voor het geval de betrokkene weigert om zijn medewerking te verlenen aan het onderzoek dat ten behoeve van het advies moet worden verricht

Op zoek naar artikelen van Sr&&&? Artikelen van Sr&&& koop je eenvoudig online bij bol.com Gratis retourneren 30 dagen bedenktijd Snel in hui Artikel 294 lid 2 Sr. is een opmerkelijk artikel, bezien vanuit de systematiek van het Nederlandse recht. Allereerst is het ongebruikelijk dat zelfdoding zélf niet strafbaar is, maar de húlp erbij wel. Het wetboek van strafrecht kent de constructie om hulp of voorbereidingshandelingen of poginge Rechters zouden te mild straffen, zo vinden politici en publiek. Daarom kwam er in 2012 een 'taakstrafverbod'. De rechter moet bij bepaalde delicten altijd een vrijheidsstraf opleggen. Maar in de praktijk leidt het verbod enkel tot toenemende rechtsonzekerheid en willekeur, zegt Hans Pieters Artikel 16 Een vennootschap kan alzo te gelijker tijd zijn een vennootschap onder een firma, ten aanzien van de vennoten onder de firma, en een vennootschap bij wijze van geldschieting, ten aanzien van de geldschieter. Artikel 17 Behoudens de uitzondering, in het tweede lid van artikel 27 voorkomende, mag d Inhoudsopgave. Eerste Boek Algemene bepalingen (artikelen 1 t/m 91) Titel I Omvang van de werking van de strafwet (artikelen 1 t/m 8) Titel II Straffen (artikelen 9 t/m 36) Titel IIA Maatregelen (artikelen 36a t/m 38u). Eerste afdeling Onttrekking aan het verkeer, ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel en schadevergoeding (artikelen 36a t/m 36f).

Soms is het in het kader van het onderzoek nodig dat er zogenaamde dwangmiddelen worden ingezet. Het OM wil bijvoorbeeld uw huis doorzoeken of uw telefoon aftappen. Het OM kan deze dwangmiddelen niet zomaar inzetten. De inzet van een dwangmiddel is altijd verbonden aan bepaalde wettelijke regels Casusvragen Week 3.pdf Samenvatting Strafrecht II Materieel Samenvatting Kernvak Sr. - Samenvatting - week 1 - 8 College-aantekeningen, HC 1 Hbo - Rechten - Leerjaar 1 Blok 3 Projectmanagement 2 Smv International Human Resource Management Case 1 Werkgroep uitwerkingen - lesweek 3. Verplichte opgaven - Lesweek 7, les 1 Model Dagvaarding Samenvatting Rechtbanktraining: colleges en arresten. Artikel 38aa 1. De in artikel 38z, eerste lid, bedoelde maatregel kan niet ten uitvoer worden gelegd, tenzij het openbaar ministerie uiterlijk tien weken voor de beëindiging van de terbeschikkingstelling dan wel tien weken voor ommekomst van de termijn als bedoeld in artikel 15c dan wel indien voorwaardelijke invrijheidstelling niet heeft plaatsgevonden tien weken voordat de tenuitvoerlegging.

Discriminatie Homofobie Etnisch profileren Seksisme. Wetboek van Strafrecht (art. 184 Sr) Wetboek van Strafvordering (art. 96b, lid 2, sub a) Gelet op deze vele artikelen, is het bijna niet te geloven dat een overvaller bij een wilde achtervolging niet verplicht is om te stoppen. Dit wordt uitgelegd door advocaat Peter Plasman in dit filmpje van PowNews Net als vorig jaar verliest de Nederlander zijn eerste partij op de Masters van de Welshman Jonny Clayton. Thomas Krol wint bij de tweede en laatste wereldbeker in Heerenveen de 1.500 meter, voor Kjeld Nuis en Patrick Roest. Pavel Koelizjnikov wint de 500 meter. Dai Dai N'tab pakt het brons. Trek. De Zebra DS2278 2D is een betaalbare draadloze barcodescanner voor het scannen van zowel 1D en 2D barcodes en is geschikt voor verkoop toepassingen in winkels, tankstations en andere afrekenpunten. De DS2278 leest moeiteloos de gebruikelijke 1D en 2D barcodes van papier, etiketten, mobiele telefoons en computer schermen. De DS2278 2D USB-kit is met behulp van meegeleverde basis en USB kabel. Dit mag namelijk op grond van artikel 22b lid 3 Sr. weer wel. Dit is nog eens bevestigd in HR 20 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:202 (Valkenburgse zedenzaak): Art. 22b, derde lid, Sr staat in de in art. 22b, eerste en tweede lid, Sr vermelde gevallen de oplegging van een taakstraf toe, indien naast de taakstraf ook een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel wordt.

wetten.nl - Regeling - Wetboek van Strafvordering ..

Artikel 3:6 BW Vermogensrechten Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten Review Tesla Model 3. De Tesla Model 3 Standard Range Plus ofwel SR+ heb ik besteld begin april 2019. Het bestellen was voor mij best apart. Je betaald 250

Wetboek-online.nl Wetboek van Strafrecht Artikel 138

De vrees is dat artikel 13 van de auteurswet het verspreiden van memes lastig maakt NOS / Bram Biekens zoom in NOS Nieuws • Buitenland • Economie • Tech • 26-03-2019, 13:20 • Aangepast. Artikel I, onderdelen A en C, voeren technische aanpassingen door in de regeling van strafrechtsmacht als gevolg van het vervallen van de artikelen 177a en 362 Sr. Het wetsvoorstel herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken (Kamerstukken II 2012/13, 33 572, nr. 2) wijzigt de desbetreffende bepalingen, waarmee dit artikel rekening houdt

Op zoek naar artikelen van Sr Emmanuel Maillard? Artikelen van Sr Emmanuel Maillard koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Gratis verzonde Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Grondwet van 2000 Hoofdstuk 1: Grondrechten 5. Artikel 6. 7. 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2 In artikel 51, eerste lid, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen wordt «artikel 37, eerste lid,» vervangen door: «artikel 37» en wordt een volzin toegevoegd, luidende: De geneesheer-directeur kan het verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis slechts voor het einde van de looptijd van de machtiging beëindigen, na instemming van de Minister van Veiligheid en. Schennis van de eerbaarheid (Artikel 239 sr Wetboek van Strafrecht) Schennis van de eerbaarheid is de mildste van alle aanklachten op het gebied van zedendelicten, maar als u van schennispleging wordt beticht is het desondanks verstandig u niet zonder slag of stoot bij de aanklacht neer te leggen

Naast de eenvoudige diefstal van artikel 310 Sr. kent de wet ook strafverzwarende varianten van diefstal, ook wel de gekwalificeerde diefstal genoemd.Deze strafverzwarende omstandigheden zijn in de wet strafbaar gesteld in artikel 311 Sr. Strafverzwarende omstandigheden bij diefsta Art. 141 Sr Zij die openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en zes maanden of geldboete van de vierde categorie. De schuldige wordt gestraft: 1° met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie, indien hij opzettelijk goederen vernielt of [ Soms bekijkt het OM de werkelijkheid ook door een fiscale bril. Maar dit vonnis van de Rechtbank ­Midden-Nederland leert dat onder 'werkelijkheid' in de zin van artikel 225 Sr de civielrechtelijke werkelijkheid moet worden verstaan. Aan de fiscale (her)interpretatie daarvan komt in dat verband geen zelfstandige betekenis toe

Op zoek naar artikelen van Max Woiski Sr.? Artikelen van Max Woiski Sr. koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonde Om van dwang in de zin van artikel 242 Sr. te kunnen spreken, moeten er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan: De eerste noodzakelijke voorwaarde voor de dwang in de zin van artikel 242 Sr is de onvrijwilligheid. Daarbij gaat het om de ten tijde van de ontuchtige handelingen door het slachtoffer besefte onvrijwilligheid De in artikel 240b Sr. strafbaar gestelde 412844F ISSN 0921-7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat 's Gravenhage 1994 verspreiding of openlijke tentoonstelling van kinderpornografie is te beschouwen als een vorm van begunstiging van een van de in de artikelen 242 e.v. Sr. strafbaar gestelde en met zware straffen bedreigde seksuele gedragingen, te vergelijken met heling ten opzichte van diefstal. Op basis van art. 1:81 en 1:84 Bw moeten beide echtgenoten elkaar van voldoende levensonderhoud voorzien en bijdragen in de kosten van de huishouding. In dit artikel behandel ik de hierboven genoemde rechten en plichten. Inleiding Het huwelijksvermogensrecht is een lastig leerstuk binnen ons rechtssysteem Het klinkt misschien als een stoffig, saai dossier, artikel 13 van de EU-auteursrechtenwetgeving, maar op internet maken veel mensen zich er druk over

Art. 2:178a BW BW2 Artikel 178a Burgerlijk Wetboek Onlin

4 Artikel 372 sub 2 (nieuw) Sr stelt een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren (artikelen 308 jo 309 Sr: 16 maanden), terwijl artikel 372 sub 3 (nieuw) Sr maximum drie jaren vrijheidsstraf opl evert (artikelen 307 jo 309 Sr: 2 jaren en 8 maanden). 5 Vgl. J. de Hullu, Materieel strafrecht; 6e dr., Deventer, 2015, p. 528 e.v.. Een verschil. Art. 40 Sr Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen. Overmacht noodtoestand VOORWAARDEN Botsing van belangen/plichten. De dader kiest voor het juiste belang. (letten op de proportionaliteit en subsidiariteit). Dit is een rechtvaardigingsgrond en neemt dus de wederrechtelijkheid weg. Psychische overmacht VOORWAARDEN Van buiten komende drang/druk. Fred Trump Sr. Volg dit. Premium. 25 nov. Buitenland. Deze rechtszaken kan Donald Trump verwachten Onverminderd het in artikel 278, eerste lid, bepaalde vermeldt het verzoekschrift: de naam, de voornamen en voorzover bekend de woonplaats en de werkelijke verblijfplaats van de echtgenoot die niet de verzoeker is; voorzover bekend de naam van diens raadsman; de naam en de voornamen en voorzover bekend de woonplaats en de werkelijke verblijfplaats van ieder... lees meer Corrumperen van kinderen (art. 248d Sr) De delictsomschrijving. Artikel 248d van het Wetboek van Strafrecht luidt als volgt: Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee.

wetten.nl - Regeling - Grondwet - BWBR000184

Artikel 248bis van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht was in 1911 als onderdeel van de Zedelijkheidswet ingevoerd en in 1971 vervallen. Betekenis. Het artikel 248bis luidde: De meerderjarige, die met een minderjarige van hetzelfde geslacht wiens minderjarigheid hij. Artikel 25, adviesrecht . De ondernemingsraad heeft op grond van de Wet op de ondernemingsraden het adviesrecht als de bestuurder een voorgenomen besluit neemt over een aangelegenheid die benoemd staat in het zogenaamde limitatieve rijtje van artikel 25 lid 1, en bij de benoeming of het ontslag van een bestuurder van de onderneming (art. 30 WOR).Lees ook het uitgebreide artikel over. Op grond van artikel 77b lid 2 Sr. is een levenslange gevangenisstraf niet toegestaan bij minderjarige verdachten tot 18 jaar, ook niet wanneer ten aanzien van deze verdachten op grond van de ernst van het feit, de persoonlijkheid van de verdachte of de omstandigheden van het geval wordt besloten om het volwassenenstrafrecht toe te passen (art. 77b lid 1 Sr.)

Rechtvaardigingsgrond artikel 261 lid 3 Sr. Door art. 261, derde lid, Sr is een inbreuk op de eer en goede naam van personen ten gunste van het vrije woord onder omstandigheden gerechtvaardigd of althans niet als smaad/smaadschrift te kwalificeren Artikel 51 Sr. Terug. Op grond van artikel 51 Wetboek van Strafrecht kan een rechtspersoon strafbaar zijn voor een handeling van een natuurlijk persoon (ofwel: een mens) als die handelingen: binnen het bereik van die rechtspersoon vallen; binnen de normale werkzaamheden van die rechtspersoon vallen Het enkel tonen van een vuurwapen of een mes is ook niet direct strafbaar. Zo vond het gerechtshof het dragen van een vuurwapen in de broeksband, en het eruit halen van de patronen, waarbij werd gezegd het zijn echte patronen, voel maar geen bedreiging in de zin van artikel 285 Sr. (LJN: BN4042, Gerechtshof Leeuwarden, 13 augustus 2010)

 • Praxis schutting plaatsen.
 • Multimedia opleiding.
 • Stoelen huren bruiloft.
 • Excel kleinste waarde groter dan 0.
 • Sicko meaning.
 • Wandelroutes Sprengenberg.
 • Austin Cab.
 • Steve Jobs vermogen.
 • IPad loopt steeds vast.
 • Draagtijd rat.
 • Muziekmobiel box hout.
 • T shirt rood wit gestreept.
 • Heroes uther build.
 • Marokkaanse traiteur.
 • Bikram Yoga effect.
 • Zelf haar millimeteren.
 • Urine giftig.
 • Microsoft Lumia.
 • Lopesan Villa del Conde verbouwing.
 • OPEN32 shirts.
 • Mansour bin Zayed Al Nahyan Manal bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum.
 • Leviticus Bijbel.
 • Pony of bles.
 • Paris actualités.
 • Ik krijg een zoon maar wil een dochter.
 • Opleiding voeding en gezondheid MBO.
 • Dessert aardbeien mascarpone bastogne.
 • Collage kunst.
 • Paviljoen van Cranenbroek.
 • Riu Le Morne.
 • Einruhr weer.
 • Welcome to the Jungle Wikipedia.
 • Allianz combinatiefonds.
 • Huisartsenpost Tiel.
 • Laminaat deals.
 • Facebook pagina gehackt.
 • Anneliese van der Pol speaking Dutch.
 • Mini kerstboom echt Intratuin.
 • Deurbel ringtone MP3.
 • Wat is er op 3 oktober 2020.
 • Diamanten oorbellen Mannen.