Home

EU sanctielijst personen

Als eerste biedt de EU Sanctions Map per land een handig overzicht van alle organisaties en personen waarvoor sancties gelden. U vindt de lijst met sancties door te klikken op de naam van het land waar u zaken wilt doen. Vink dan bovenaan 'Lists of persons, entities and items' aan. De lijst verschijnt daarna onderaan de pagina In order to facilitate the application of financial sanctions, the European Banking Federation, the European Savings Banks Group, the European Association of Co-operative Banks and the European Association of Public Banks (the EU Credit Sector Federations) and the Commission recognised the need for an EU consolidated list of persons, groups and entities subject to CFSP related financial sanctions Sanctielijsten zijn officiële lijsten met namen die worden gepubliceerd door verschillende autoriteiten op nationaal en internationaal niveau, bijvoorbeeld door OFAC of de EU. Sanctielijsten bevatten personen, organisaties, schepen, banken en bedrijven waartegen officiële economische of juridische sancties bestaan

Op de nationale sanctielijst terrorisme staan personen en organisaties die zijn betrokken bij terroristische activiteiten. Hun tegoeden zijn bevroren. Dit betekent dat zij onder andere niet meer bij hun geld kunnen en geen gebruik meer kunnen maken van hun bankrekeningen en creditcards personen die het geviseerde beleid steunen, betrokken zijn bij terroristische activiteiten, etc. Alle beperkende maatregelen van de EU zijn geheel in overeenstemming met de verplichtingen van het internationaal recht, met inbegrip van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden

Op de website van de EU staat een overzicht van landen en organisaties waartegen sancties gelden. Ook staat daar een lijst met organisaties en personen waarvoor financiële beperkingen gelden. Heb je vragen over zakendoen in sanctielanden Met sancties kan de internationale gemeenschap invloed uitoefenen op een conflict, zonder militair ingrijpen Op de site van de EU is ook een doorzoekbare database opgenomen van alle gesanctioneerde personen en entiteiten. Op de site van de Rijksoverheid is ook de lijst opgenomen van de op grond van de sanctieregelingen 2007 en 2007-II gesanctioneerde personen en entiteiten. De links naar deze websites zijn aan de rechterzijde van deze pagina opgenomen 3. Toetsing EU sanctielijst 3.1. Geregistreerde gegevens Alleen de NAW-gegevens en geboortedata van natuurlijke personen en statutaire en handelsnamen en KvK-nummers van rechtspersonen zijn opgeslagen. In het door de fraudecoördinator van de volmachtgevende verzekeraar beheerde incidentenregister

Sancties zijn bedoeld om het gedrag te beïnvloeden van landen of regimes die oorlog voeren, mensenrechten schenden of een bedreiging vormen voor internationale vrede en veiligheid. De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) beperken het betalings- en handelsverk.. De Europese terreurlijst is na de aanslagen van 11 september 2001 aangelegd als aanvulling op de sanctielijst van de Verenigde Naties. Op de EU-lijst staan namen van personen en organisaties die verdacht worden van terrorisme of contacten met terroristen. De lijst wordt samengesteld door de Raad van de Europese Unie en regelmatig geactualiseerd In order to facilitate the application of financial sanctions, the European Banking Federation, the European Savings Banks Group, the European Association of Co-operative Banks, the European Association of Public Banks (the EU Credit Sector Federations) and the European Commission recognised the need for an EU consolidated list of persons, groups and entities subject to financial sanctions and more precisely the freezing of assets

Zakendoen in een land met sancties RVO

De EU heeft reisbeperkingen opgelegd aan bepaalde bedrijven en personen. Ook zijn hun tegoeden binnen de EU bevroren. Welke bedrijven en personen dit zijn, vindt u op de geconsolideerde lijst van de EU. Om deze lijst te bekijken moet u een account aanmaken. Lijst met personen, groepen en entiteiten waartegen EU-sancties gelde EU sanctions do not target a country or population, but are always targeted at specific policies or activities, the means to conduct them and those responsible for them. Moreover, the EU makes every effort to minimise adverse consequences for the civilian population or for non-sanctioned activities or persons

Consolidated list of sanctions - European External Action

relaties screenen aan de Nederlandse sanctielijst en aan de sanctielijsten op basis van EU verordeningen. Het kan ook noodzakelijk zijn om aan buitenlandse sanctielijsten te controleren (zo wordt bijvoorbeeld sterk aanbevolen om ook aan de OFAC lijsten te controleren indien u actief bent in de VS) Hierop staan personen en organisaties die betrokken zijn bij terroristische activiteiten. Op de Electronic Combined Targeted Financial Sanctions List (de zogenaamde EU freeze list) staan personen en entiteiten waarvan de tegoeden bevroren moeten worden op grond van in Nederland geldende financiële sanctieregelgeving Sancties worden vaak toegepast in internationale conflicten. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of een groep van landen kan besluiten om een of meerdere sancties tegen een land uit te vaardigen, om op die manier het land te dwingen een andere politiek te gaan voeren Voor zover het gaat om beperkende maatregelen tegen natuurlijke personen en entiteiten moet het GBVB-besluit nauwkeurige en op het specifieke geval toegesneden criteria bevatten waarmee bepaald kan worden welke personen en entiteiten op de sanctielijst moeten komen (het zogenoemde 'listen van personen' of 'listing') en wanneer zij er weer van verwijderd moeten worden ('delisting') Internationale sancties. Misschien wilt u zakendoen met een partij uit een land waartegen sancties bestaan. De internationale gemeenschap kan landen die de internationale vrede en veiligheid bedreigen of de mensenrechten schenden sancties opleggen

OFAC, EU, en andere: alle sanctielijsten in AEB's

 1. isters, maar ook zakenlieden die aanschurken tegen het regime en fortuin maken in de oorlogseconomie
 2. gen, stichtingen of personen
 3. Aan de Europese sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim en de steun van Moskou aan rebellen in Oost-Oekraïne zijn zeven personen toegevoegd. Door hun rol bij de Russische lokale.
 4. EU Sancties. Vergeleken met de soms wel heel draconische en ingewikkelde Amerikaanse sanctieregelgeving is die van de EU vanouds iets milder en overzichtelijker. Tot slot mag er uiteraard geen handel worden gedaan met of geïnvesteerd in entiteiten of personen die op de sanctielijst staan (bijlage IV)

De Staatssecretaris van Financiën deelt de Tweede Kamer mee dat vanaf 1 juli 2017 aan de belastingplichtige die een APA- of ATR-verzoek doet, gevraagd zal worden te verklaren dat er geen bestuurders zullen worden aangesteld bij de rechtspersoon die partij is bij de APA of ATR, die voorkomen op de EU-sanctielijst De Raad heeft Faisal Mekdad toegevoegd aan de lijst van personen die onderworpen zijn aan beperkende EU-maat­regelen tegen Syrië. Mekdad werd onlangs benoemd tot minister van Buitenlandse Zaken. Daardoor vallen nu 289 personen onder een reisverbod en een bevriezing van tegoeden. Ook de tegoeden van 70 entiteiten zijn bevroren EU breidt sanctielijst Oekraïne uit De Europese Unie voegt nog eens elf namen toe aan de lijst met personen tegen wie sancties zijn ingesteld vanwege de Oekraïne-crisis Sancties zijn bedoeld om het gedrag te beïnvloeden van landen of regimes die oorlog voeren, mensenrechten schenden of een bedreiging vormen voor internationale vrede en veiligheid. De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) beperken het betalings- en handelsverk..

In order to facilitate the application of financial sanctions, the European Banking Federation, the European Savings Banks Group, the European Association of Co-operative Banks, the European Association of Public Banks (the EU Credit Sector Federations) and the European Commission recognised the need for an EU consolidated list of persons, groups and entities subject to financial sanctions and more precisely the freezing of assets De Europese Unie heeft de namen bekend gemaakt tegen wie nieuwe sancties zijn getroffen wegens betrokkenheid bij de onrust in Oekraïne. Het gaat onder meer om de hoogste.

Het APA-/ATR-team van de Belastingdienst geeft op dit moment al geen APA's/ATR's af indien de ultimate beneficial owner (UBO) en/of de (rechts)persoon aan wie de APA en/of ATR wordt afgegeven op de EU-sanctielijst 2 staat. Dit is een toets die voorafgaand aan het afgeven van de APA of ATR wordt uitgevoerd en het annuleren van de top EU-Rusland. (4) Op 17 maart 2014 heeft de Raad Besluit 2014/145/GBVB vastgesteld, dat voorziet in reisbeperkin­ gen en de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van bepaalde personen die verantwoordelijk zijn voor acties die de territoriale integriteit, soevereinitei Zes personen en drie entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de meest schadelijke cyberaanvallen staan sinds 30 juli jl. op een sanctielijst van de Europese Unie De EU heeft sancties ingesteld tegen negentien personen en negen organisaties. Hun buitenlandse tegoeden worden bevroren en ze mogen niet meer naar EU-landen reizen. Op de lijst staan ook twee.. De EU heeft zaterdag de namen van 15 mensen en 18 instanties bekendgemaakt, die zijn toegevoegd aan de sanctielijst tegen Rusland

Nationale sanctielijst terrorisme Rapport Rijksoverheid

 1. De EU heeft negen personen en vier organisaties toegevoegd aan de sanctielijst voor Noord-Korea. Dat gebeurt naar aanleiding van nieuwe maatregelen van de VN na recente rakettesten door het land
 2. Internationaal zijn er sancties vastgesteld die vervolgens door de landen in de wereld worden omgezet naar wetgeving. Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenlandbeleid en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Nederland. Het zijn dwingende instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van onder andere het internationaal recht of de.
 3. Russische politici op sanctielijst EU. 16 februari 2015 10:12 Aangepast: De EU heeft nu tegen in totaal 151 personen en 37 organisaties en bedrijven strafmaatregelen genomen
 4. De EU-maatregelen om nieuwe aanslagen te voorkomen variëren van het realiseren van grondigere controles aan de Europese grenzen, betere politie- en justitiële samenwerking bij de opsporing van verdachten en het vervolgen van daders, het afsnijden van terrorismefinanciering tot de aanpak van de georganiseerde misdaad of radicalisering

Sancties: hoe en wanneer neemt de EU beperkende

EU zet twaalf personen extra op sanctielijst. 21/03/2014 om 01:56 door Davy Geens De staatshoofden en regeringsleiders beslisten ook twaalf nieuwe personen op de sanctielijst te plaatsen Personen of entiteiten die ten onrechte op een EU-sanctielijst zijn geplaatst kunnen recht hebben op schadevergoeding. Dat heeft het EU-Hof bepaald in het beroep van een Iraanse onderneming tegen de Raad. In de omstandigheden van deze zaak vloeide de onrechtmatigheid voort uit het niet onderbouwen van de plaatsing op de lijst met bewijs De EU zet daarmee de nieuwe sancties van de VN-Veiligheidsraad tegen Noord-Korea om in eigen maatregelen. Europese Unie voegt 9 personen toe aan Noord-Koreaanse sanctielijst

Sanctiewetgeving: antwoord op drie veelgestelde vragen

(1) Op 17 maar t 2014 heef t de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld. (2) Gezien de er nst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat bijkomende personen en entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van natuurlijk De Europese Unie heeft donderdag haar sanctielijst tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko in Wit-Rusland uitgebreid. Voor het eerst worden er ook maatregelen genomen tegen bedrijven..

De Europese Unie heeft maandag de gouverneur van de centrale bank van Syrië en zeventien Syrische ministers toegevoegd aan de Europese sanctielijst. Zij zijn, net als de 217 personen die al op de. Op dit moment wordt nog niet getoetst of bestuurders van de rechtspersonen op de EU-sanctielijst staan. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 juli zal aan de belastingplichtige die een APA- of ATR-verzoek doet, gevraagd worden te verklaren dat er geen bestuurders zullen worden aangesteld bij de rechtspersoon die partij is bij de APA of ATR die voorkomen op de EU-sanctielijst

Internationale sancties Rijksoverheid

De Europese Unie heeft vandaag haar sanctielijst tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko in Wit-Rusland uitgebreid. Voor het eerst worden er ook maatregelen genomen tegen bedrijven die.. Uit DNB-onderzoek blijkt dat meerdere trustkantoren niet bekend zijn met de Nederlandse sanctielijst. Ten onrechte veronderstellen zij daardoor te voldoen aan de wet. In het onderzoek Agressieve belastingplanning en klantanonimiteit is gebleken dat een ruime meerderheid van de onderzochte trustkantoren de Nederlandse sanctielijst niet altijd scherp op het netvlies heeft EU zet twaalf personen extra op sanctielijst. 21/03/2014 om 02:00 door Davy Geens De staatshoofden en regeringsleiders beslisten ook twaalf nieuwe personen op de sanctielijst te plaatsen Negentien nieuwe namen op EU-sanctielijst Oekraïne. 16 februari 2015 12:24 16-02-15 12:24 Laatste update: De zwarte lijst telt nu 151 personen en 37 entiteiten,. EU-sanctielijst2 staat. Dit is een toets die voorafgaand aan het afgeven van de APA of ATR wordt uitgevoerd. Op dit moment wordt nog niet getoetst of bestuurders van de rechtspersonen op de EU-sanctielijst staan. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 juli zal aan de belastingplichtige die een APA- of ATR-verzoe

Tichanovskaja roept EU op presidentsverkiezingen Wit

Wegwijs in sanctieregelgeving - Open Boek Toezich

 1. g van partijen die onder deze wet Wwft. Het gaat hierbij onder meer om: banken, (beheerders van) beleggingsinstellingen, beleggingsonderne
 2. 3 Ten aanzien van personen die door een op grond van het tweede lid aangewezen rechtspersoon belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze afdeling bepaalde zijn de bepalingen van hoofdstuk 5, afdeling 5.2, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing
 3. EU voegt bedrijven aan sanctielijst toe. 1 d geleden | door Belga Europese burgers en bedrijven mogen ook niet langer fondsen ter beschikking stellen van deze personen en organisaties. In totaal staan al 88 personen en zeven organisaties op de Europese lijst
 4. aan personen en rechtspersonen die op een sanctielijst staan of aan rechtspersonen met bestuurders op een sanctielijst. Er is vervolgens door de leden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP) een motie ingediend over dit onderwerp welke is aangenomen.1 In deze brief ga ik in op welke manier uitvoering kan worden gegeven aan deze motie
 5. Aan de Europese sanctielijst vanwege de Russische annexatie van de Krim en de steun van Moskou aan rebellen in Oost-Oekraïne zijn zeven personen toegevoegd. Door hun rol bij de Russische lokale verkiezingen, afgelopen september in de Krim en de havenstad Sebastopol, hebben ze bijgedragen aan de ondermijning van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne, aldus de EU
 6. ister van Buitenlandse Zaken of bijvoorbeeld resoluties van de VN.

Eu zet twaalf personen extra op sanctielijst. de europese unie zet rusland ook op de diplomatieke strafbank. in lijn met de opschorting van de voorbereidingen van een g8 top in het russische. De europese unie behoudt haar economische sancties tegen rusland en zet komende maandag extra namen op de sanctielijst. dat doet ze als aanmoediging om het akkoord van minsk uit te voeren De Europese Unie gaat een sanctielijst opstellen met Wit-Russische functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de verkiezingsfraude in het land en het daaropvolgende geweld tegen demonstranten... De in 2014 ingestelde strafmaatregelen - reisverboden en bevriezing van tegoeden - gelden nu voor 177 personen en 44 organisaties. Aan de lijst werden vorig jaar drie bevelhebbers van Russische grenspatrouilleboten en het hoofd van de veiligheidsdienst van de Krim toegevoegd. De EU heeft tegen Rusland ook nog economische sancties lopen Geen rulings meer voor rechtspersonen met bestuurder op EU-sanctielijst. Bij een debat over belastingafspraken met multinationals nam de Tweede Kamer een motie aan waarin de regering werd gevraagd geen rulings af te geven aan (rechts)personen die op een sanctielijst staan (zie . FutD 2017-1442)

Moskou - De Russische premier Dimitri Medvedev heeft de sanctielijst voor producten uit onder meer de EU en VS verkort. Pootgoed, lactosevrije melkproducten, suikermais, erwten, jonge kalveren, jonge zalm en voedingssupplementen zijn toch welkom De EU straft ook negen zog Negentien nieuwe namen op EU-sanctielijst Oekraïne. De EU gaf de namen van de personen die aan de zwarte lijst zijn toegevoegd maandag vrij (Belga) De Europese Unie heeft vijf personen toegevoegd aan de sanctielijst die ze in 2014 opmaakte naar aanleiding van de Russische inmenging in Oekraïne. De vijf stonden op 18 maart jongstleden.

 1. g in de sanctielijst , een boete wegens opzettelijk hooliganisme opgelegd aan oppositieactivist Andrej Molchan, die door twee politieagenten zwaar was afgeranseld
 2. De Europese Unie heeft donderdag 33 namen toegevoegd aan de sanctielijst wegens betrokkenheid bij de onrust in Oost-Oekraïne. Dat hebben de ambassadeurs van de 28 EU-lidstaten donderdag in.
 3. (Belga) De Europese Unie heeft vandaag haar sanctielijst tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko in Wit-Rusland uitgebreid. Voor het eerst worden er ook maatregelen genomen tegen.
 4. BRUSSEL (ANP) - De EU heeft zaterdag de namen van 15 mensen en 18 instanties bekendgemaakt, die zijn toegevoegd aan de sanctielijst tegen Rusland

Overzicht Sanctielanden - Riskworl

De Europese Unie heeft donderdag 33 namen toegevoegd aan de sanctielijst wegens betrokkenheid bij de onrust in Oost-Oekraïne. Dat hebben de ambassadeurs van de 28 EU-lidstaten donderdag in. BRUSSEL (ANP) - De EU heeft zaterdag de namen van 15 mensen en 18 instanties bekendgemaakt, die zijn toegevoegd aan de sanctielijst tegen Rusland. Onder de functionarissen zijn het hoofd van de.

Video: Europese terreurlijst - Wikipedi

Economie & Politiek Russische vicepremier op nieuwe sanctielijst EU. De Russische vicepremier voor defensiezaken Dmitry Rogozin en twee naaste adviseurs van president Vladimir Poetin zijn vrijdag officieel tot ongewenste personen verklaard in de EU De Europese Unie heeft maandag de gouverneur van de centrale bank van Syrië en zeventien Syrische ministers toegevoegd aan de Europese sanctielijst. Zij zijn, net als de 217 personen die al op d (1) Op 17 maar t 2014 heef t de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld. (2) Gezien de er nst van de situatie, is de Raad van oordeel dat bijkomende natuurlijke en rechtspersonen moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 296/2014 opgenomen lijst van personen, enti EU voegt bedrijven aan sanctielijst tegen regime Loekasjenko 17/12/2020 om 20:19 | Bron: BELGA - Print - Corrigeer Protesteerders komen massaal op straat om te betogen tegen Loekasjenko Foto: EPA-EF Sanctielijst EU uitgebreid naar 25 Venezolanen. 27 september 2019, 08:20 • Buitenland. Deel dit artikel Sanctielijst EU uitgebreid naar 25 Venezolanen ANP De Europese Unie.

[DEPRECATED] Consolidated list of persons - Data

Informatie over sancties Rusland RVO

European Union sanctions - European External Action Servic

EU-sancties Russen voor gasturbines op Krim - Dagblad van

Sanctiewet 1977 Onderwerpinformatie van de AFM AFM

Official directory of the European Union - EU Whoiswho. DisplayLogo. Publications Office of the European Union. MainSearch. EU official directory. search. More Advanced search Browse by subject Expert Search. Language Selecto European Union website - EUROPA is the official EU website that provides access to information published by all EU institutions, agencies and bodies De AVG regelt ook wat de privacyrechten van mensen zijn als organisaties hun gegevens verwerken. Bijvoorbeeld dat zij recht hebben op informatie over het gebruik van hun gegevens. En dat zij inzage en rectificatie van hun gegevens mogen vragen.. De AVG bepaalt dat een organisatie alleen persoonsgegevens mag verwerken als daarvoor minimaal 1 grondslag is HvJ EU 18 juli 2013, gevoegde zaken C-584/10 P, C-593/10 P en C-595/10 P, Europese Commissie e.a./ Kadi, n.n.g. (Kadi II) De lange voorgeschiedenis Op 17 oktober 2001 werd Kadi door het sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad op de lijst geplaatst van organisaties, entiteiten en personen die worden veron

EU straft Russische bedrijven voor Krim-brug – WelEU straft meer Turken om gasboringen Middellandse Zee – WelEU-ministers willen sancties tegen Wit-Russen | Buitenland

Sancties / Sanctielijste

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de week | bndestem.n Het ISIS (Da'esh) Al-Qaida Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 18 juni 2018 besloten om twee personen toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Met dit schrijven wensen wij u te informeren dat het Het betreft volgende personen: MYRNA AJIJUL MABANZA 2

EU legt Noord-Korea nieuwe reeks sancties op | De MorgenBASF ontkent levering van chemische stof aan Syrië | Geld

Mogelijk ook Russische bedrijven op EU-sanctielijst . 08/05/2014 om 19:50 door llo | Bron: Belga. De Europese Unie heeft op 22 januari negen betrokkenen bij de inzet van chemische wapens op een sanctielijst gezet. Vier van hen werken voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe en worden verantwoordelijk geacht voor de Novitsjok-aanval in Salisbury tegen de Russische ex-spion Sergej Skripal, in maart 2018 Drie bedrijven en zes personen van Iraanse afkomst zijn op de sanctielijst van de VS geplaatst. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin hebben zij banden met de Iraanse. Person subject to investigations by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. Person associated with a designated person (former President of Ukraine, Viktor Fedorovych Yanukovych) subject to criminal proceedings by the Ukrainian authorities for the misappropriation of public funds or assets. 6.3.2014. 9 De FOD Financiën informeert dat Resolutie 2371 (2017), aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 5 augustus 2017, 9 personen en 4 entiteiten toegevoegd heeft aan de lijsten van de personen en entiteiten geviseerd door de beperkende maatregelen ten aanzien van Noord-Korea. Het betreft volgende personen en entiteiten: Personen 1 De Europese Unie plaatst nog eens elf namen op de lijst met mensen tegen wie sancties gelden vanwege hun rol in de Oekraïne-crisis. Dat heeft een EU-diplomaat vandaag tegen persbureau R gezegd. Het gaat vooral om Oekraïense separatisten, maar ook om 'een of twee Russen'

 • Jackass death.
 • Pioenrozen verzorgen.
 • Italiaans werkboek.
 • Dj Myno.
 • Visum China online ervaring.
 • Acteur reclame Sky Radio.
 • Cafe Groningen Grote Markt.
 • Startlijsten zwaagwesteinde.
 • MacBook loopt steeds vast.
 • Tu 154 wiki.
 • YouTube auteursrechten omzeilen.
 • Houtkachel in de tuin mag dat.
 • Art genus palperen.
 • Melkan fabrikant.
 • Foto's knippen en plakken Android.
 • Garmin eTrex Touch 35 Geocaching.
 • Quest for Fire full movie.
 • Fitness Legging High Waist.
 • Stoelen huren bruiloft.
 • Whirlpool vacatures.
 • Demeyere Apollo.
 • Ik mag er niet zijn.
 • Braille encoder.
 • Sinterklaas filmpjes peuters.
 • Chiro Sleidinge kalender.
 • Topografie Wereld app.
 • Fluoride tandpasta Kruidvat.
 • Somalië Ethiopië conflict.
 • Havenbuurt 19 Marken te koop.
 • Bloesemremedie Zonnebloem.
 • Günther Quandt.
 • Excluton outlet.
 • Walibi wachttijden.
 • Isle of Man TT 2018.
 • Marjolein Dubbers Bulletproof koffie.
 • AH Waspoeder.
 • MTB Sale Deutschland.
 • ITunes kaart AH.
 • Thuiscursus tekenen.
 • ICF model voorbeeld verpleegkunde.
 • Hugo de Groot Spreekbeurt.